ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN OMGEVINGSPLATFORM ADHEMAR ADVOCATEN

Bijzondere voorwaarden
Artikel 1. Bijzondere voorwaarden Basisabonnement
Artikel 2. Bijzondere voorwaarden Professioneel abonnement
Artikel 3. Bijzondere voorwaarden Onbeperkt abonnement

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepassing van de Overeenkomst, totstandkoming ervan en diverse bepalingen
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Omschrijving van het Product
Artikel 4. Wijziging en vernieuwing van het Product
Artikel 5. Eindgebruikers
Artikel 6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Artikel 7. Prijs
Artikel 8. Vertraging bij de levering van het Product
Artikel 9. Facturatie
Artikel 10. Betaling en sanctieregeling
Artikel 11. Waarborgen
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Duur van de Overeenkomst en van de Licentie
Artikel 14. Middelenverbintenis en aansprakelijkheid
Artikel 15. Intellectuele eigendom en verboden gebruik
Artikel 16. Geen herroepingsrecht
Artikel 17. Geschillenregeling

Bijzondere voorwaarden

Artikel 1. Bijzondere voorwaarden Basisabonnement
1.1. Het basisabonnement omvat volgende elementen:
1.1.1. Eén Licentie;
1.1.2. Toegang tot en mogelijkheid tot downloaden van 10 artikels op de Website per abonnementsjaar;
1.1.3. Toegang tot en mogelijkheid tot downloaden van de updates van de geraadpleegde artikels op de Website gedurende het abonnementsjaar waarin het oorspronkelijke artikel werd geraadpleegd;
1.1.4. Mogelijkheid tot het stellen van 1 algemeen geformuleerde vraag (in abstracto) per abonnementsjaar. Het antwoord wordt op algemene wijze (in abstracto) en geanonimiseerd in een artikel opgenomen en op de Website ter beschikking gesteld van alle abonnees of, indien ADHEMAR ADVOCATEN dat opportuun acht, van alle bezoekers van de Website. ADHEMAR ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om meervoudige en complexe vragen te herformuleren tot afzonderlijke deelvragen of, indien herformulering tot een of meerdere algemeen geformuleerde vragen (in abstracto) niet mogelijk is, te weigeren. Indien dit gebeurt zal daarover voorafgaandelijk met de Abonnee worden gecommuniceerd die in dat geval kan afzien van zijn verzoek tot het beantwoorden van de gestelde vraag of vragen;
1.1.5. Toegang tot en mogelijkheid tot downloaden van bijkomende bestaande artikels op de Website aan 200,00 EUR excl. BTW per artikel of 1.7500 EUR excl. BTW per 10 artikels;

Artikel 2. Bijzondere voorwaarden Professioneel abonnement
2.1. Het professioneel abonnement omvat volgende elementen:
2.1.1. Eén Licentie;
2.1.2. Toegang tot en mogelijkheid tot downloaden van 20 artikels op de Website per abonnementsjaar;
2.1.3. Toegang tot en mogelijkheid tot downloaden van de updates van de geraadpleegde artikels op de Website gedurende het abonnementsjaar waarin het oorspronkelijke artikel werd geraadpleegd;
2.1.4. Mogelijkheid tot het stellen van 5 algemeen geformuleerde vragen (in abstracto) per abonnementsjaar. Het antwoord wordt op algemene wijze (in abstracto) en geanonimiseerd in een artikel opgenomen en op de Website ter beschikking gesteld van alle abonnees of, indien ADHEMAR ADVOCATEN dat opportuun acht, van alle bezoekers van de Website. ADHEMAR ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om meervoudige en complexe vragen te herformuleren tot afzonderlijke deelvragen of, indien herformulering tot een of meerdere algemeen geformuleerde vragen (in abstracto) niet mogelijk is, te weigeren. Indien dit gebeurt zal daarover voorafgaandelijk met de Abonnee worden gecommuniceerd die in dat geval kan afzien van zijn verzoek tot het beantwoorden van de gestelde vraag of vragen;
2.1.5. Toegang tot en mogelijkheid tot downloaden van bijkomende bestaande artikels op de Website aan 200,00 EUR excl. BTW per artikel of 1.750 EUR excl. BTW per 10 artikels;

Artikel 3. Bijzondere voorwaarden Onbeperkt abonnement
3.1. Het basisabonnement omvat volgende elementen:
3.1.1. Eén Licentie;
3.1.2. Toegang tot en mogelijkheid tot downloaden van alle artikels op de Website gedurende het abonnementsjaar;
3.1.3. Toegang tot en mogelijkheid tot downloaden van de updates van alle geraadpleegde artikels op de Website gedurende het abonnementsjaar;
3.1.4. Mogelijkheid tot het stellen van 10 algemeen geformuleerde vragen (in abstracto) per abonnementsjaar. Het antwoord wordt op algemene wijze (in abstracto) en geanonimiseerd in een artikel opgenomen en op de Website ter beschikking gesteld van alle abonnees of, indien ADHEMAR ADVOCATEN dat opportuun acht, van alle bezoekers van de Website. ADHEMAR ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om meervoudige en complexe vragen te herformuleren tot afzonderlijke deelvragen of, indien herformulering tot een of meerdere algemeen geformuleerde vragen (in abstracto) niet mogelijk is, te weigeren. Indien dit gebeurt zal daarover voorafgaandelijk met de Abonnee worden gecommuniceerd die in dat geval kan afzien van zijn verzoek tot het beantwoorden van de gestelde vraag of vragen;

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing van de Overeenkomst, totstandkoming ervan en diverse bepalingen
1.1. De rechtsverhouding tussen ADHEMAR ADVOCATEN en de Abonnee, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) en de bijzondere voorwaarden, al dan niet vervat op de bestelbon of op enig online formulier en/of bevestigingse-mail. De Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden vormen samen de ‘Overeenkomst’.
1.2. De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de Overeenkomst zouden voorafgaan.
1.3. De Overeenkomst is van toepassing met uitsluiting van algemene en/of andere voorwaarden van de Abonnee, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
1.4. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk mits schriftelijk akkoord van ADHEMAR ADVOCATEN.
1.5. ADHEMAR ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen zo de betreffende wijziging noodzakelijk of nuttig blijkt om het Product te kunnen verstrekken.
1.6. Enkel de bevestigingsmail na bestelling op internet of de door ADHEMAR ADVOCATEN ondertekende orderbevestiging verbindt ADHEMAR ADVOCATEN. De Algemene Voorwaarden zijn opgenomen op de Website en worden goedgekeurd tijdens het bestelproces (bij bestelling op internet) of zijn gehecht aan de geplaatste bestelling en de geleverde orderbevestiging.
1.7. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging van kennisname van en als aanvaarding van de Overeenkomst en dus ook van de Algemene Voorwaarden. Als begin van uitvoering worden onder meer beschouwd: het gebruik door de Abonnee of door om het even welke Eindgebruiker van het Product via zijn computer of enige verbinding van uit die computer, het aanmaken van een Account of kennisname van enig deel van de Inhoud.
1.8. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van ADHEMAR ADVOCATEN zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die ADHEMAR ADVOCATEN hiertoe kan verbinden.
1.9. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden offertes slechts gedurende 2 maanden.
1.10. De gehele of gedeeltelijke onwettigheid, ongeldigheid of niet toepasselijkheid, krachtens de wet of een gerechtelijke beslissing, van enige bepaling van de Overeenkomst, laat enkel deze bepaling buiten toepassing en tast de wettigheid, geldigheid of toepasselijkheid van de rest van de Overeenkomst niet aan. In dat geval stellen Partijen alles in het werk om onmiddellijk te goeder trouw besprekingen te voeren betreffende de vervanging van de aangetaste bepaling met het oogmerk te komen tot een bepaling die wel wettig, geldig en toepasselijk is met dezelfde strekking als de onwettige, ongeldige of niet-toepasselijke bepaling.
1.11. Commerciële documenten en aanbiedingen van ADHEMAR ADVOCATEN scheppen geen verbintenissen in hoofde van ADHEMAR ADVOCATEN.
1.12. De Abonnee garandeert de naleving van de Overeenkomst door elke Eindgebruiker.
1.13. De Abonnee mag de Overeenkomst niet overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ADHEMAR ADVOCATEN.
1.14. ADHEMAR ADVOCATEN heeft het recht om de Overeenkomst, inclusief de daaraan verbonden schuldvorderingen en schulden, over te dragen aan een andere vennootschap.
1.15. Elektronische documenten worden uitdrukkelijk door Partijen als bewijsmiddel aanvaard.
1.16. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door ADHEMAR ADVOCATEN houdt geenszins een afstand van recht in.

Artikel 2. Definities
2.1. In het kader van de Overeenkomst, hebben de hiernavolgende gedefinieerde termen de volgende betekenis:

Abonnee
De natuurlijke of rechtspersoon die de Overeenkomst ondertekent of anderszins verbonden is door de Overeenkomst en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van ADHEMAR ADVOCATEN. De Abonnee bevestigt uitdrukkelijk geen Consument te zijn.
Account
De persoonlijke toegang waarover een Abonnee beschikt op de Website die hem toestaat om toegang te hebben tot de Inhoud aan de hand van een persoonlijk e-mailadres en paswoord
ADHEMAR ADVOCATEN
De burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADHEMAR ADVOCATEN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303 bus 40 en met ondernemingsnummer 0546.819.484
Consument
een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen
Eindgebruiker
elke persoon die de diensten die door ADHEMAR ADVOCATEN worden geboden, gebruikt, hetzij omdat hij in rechte lijn gecontracteerd heeft met ADHEMAR ADVOCATEN, hetzij omdat hij via een Abonnee toegang heeft gekregen tot het Product.
De Abonnee duidt de Eindgebruikers aan.
Inhoud
De Inhoud van het door de Abonnee gekozen Product die via de Website kan worden geraadpleegd
Licentie
Tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Product, verleend door ADHEMAR ADVOCATEN aan de Abonnee voor het gebruik in overeenstemming met de Overeenkomst door één Eindgebruiker
Overeenkomst
De geldende bijzondere voorwaarden en de Algemene Voorwaarden
Partij
Ofwel ADHEMAR ADVOCATEN ofwel de Abonnee
Partijen
ADHEMAR ADVOCATEN en de Abonnee
Product
De volledige dienstverlening van ADHEMAR ADVOCATEN via de Website, inclusief enerzijds de Inhoud, anderzijds eventuele hulp
Website
de website die onder meer bereikbaar is via www.omgevingsplatform.be via dewelke het Product aan de Abonnee wordt aangeboden

2.2. Behoudens tegenstrijdige bepalingen omvatten de meervouden de enkelvouden en omgekeerd.
2.3. De woorden die niet gedefinieerd zijn, worden bedoeld in hun gebruikelijke betekenis.
2.4. Behoudens tegengestelde precisering, zijn de opsommingen uit de Overeenkomst niet limitatief.

Artikel 3. Omschrijving van het Product
3.1. ADHEMAR ADVOCATEN verschaft informatie aan de Abonnee via de Website.
3.2. Behoudens andersluidend beding, aanvaardt de Abonnee dat het Product een standaardproduct is dat niet specifiek voor zijn behoeften werd gecreëerd. ADHEMAR ADVOCATEN geeft geen garantie voor en neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor wat betreft het vermogen van het Product om aan de specifieke behoeften van de Abonnee te beantwoorden.
3.3. Mits aanvaarding van de voorwaarden van de Overeenkomst, verleent ADHEMAR ADVOCATEN de Abonnee één of meerdere Licenties. Dat zijn de enige rechten die worden verleend. Op grond van de Overeenkomst mag de Abonnee het Product ter beschikking stellen van contractueel bepaald aantal Eindgebruikers. Eén enkele Licentie mag niet worden gedeeld of gelijktijdig op verschillende computers worden uitgeoefend. De Abonnee is verantwoordelijk voor de toegangscontrole van de Eindgebruikers tot het Product.
3.4. De Inhoud wordt ter beschikking gesteld op de Website en de navigatie gebeurt via hyperlinks die het ook mogelijk maken om een deel van de Inhoud te downloaden.
3.5. Het Product wordt aan de Abonnee in licentie gegeven (één Licentie per Eindgebruiker). Het Product wordt niet verkocht en kan uitsluitend gebruikt worden onder de bepalingen van de Overeenkomst. ADHEMAR ADVOCATEN behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Abonnee door de Overeenkomst verleend zijn. Het Product en alle daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten blijven de uitsluitende eigendom van ADHEMAR ADVOCATEN.

Artikel 4. Wijziging en vernieuwing van het Product
4.1. ADHEMAR ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Overeenkomst of het Product stop te zetten nadat de Abonnee voorafgaandelijk, minstens één maand op voorhand, per elektronische brief werd geïnformeerd. De Abonnee kan geen schadevergoeding vragen in geval van ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst, niettegenstaande het recht van de Abonnee om de terugbetaling van eventueel betaalde sommen te vorderen die voor toekomstige periodes betaald waren in het geval van een abonnement.
4.2. De Inhoud kan vernieuwd, gewijzigd en/of vervangen worden, geheel of gedeeltelijk.
4.3. ADHEMAR ADVOCATEN heeft het recht om enige tekst, waarvan de inhoud als achterhaald of anderszins niet meer correct wordt bevonden, van de Website te halen, ook zonder verschijning van een nieuwe versie. De Abonnee kan hiervoor geen enkele schadevergoeding vorderen.
4.4. In geval van een belangrijke wijziging van de Inhoud (meer dan 50% van de Inhoud) in het nadeel van de Abonnee, moet de Abonnee geïnformeerd worden. In dit geval kan de Abonnee een einde stellen aan de Overeenkomst door de kennisgeving van de beslissing binnen de 14 dagen die volgen op de mededeling van de wijziging. In dat geval zullen de reeds door de Abonnee betaald bedragen pro rata worden terugbetaald. Bij gebreke aan de mededeling binnen de voormelde termijn van 14 dagen, van zijn wil om een einde aan de Overeenkomst te stellen, wordt de Abonnee geacht de wijziging van de inhoud definitief aanvaard te hebben.

Artikel 5. Eindgebruikers
5.1. Voor iedere Eindgebruiker dient de Abonnee een aparte Licentie te bekomen. De Abonnee mag niet aan meer Eindgebruikers toegang verlenen dan het aantal verworven Licenties waarover die Abonnee beschikt, zelfs al is het aantal gelijktijdige gebruikers niet hoger dan het aantal Licenties. Het is verboden dat meerdere natuurlijke personen dezelfde Account gebruiken. De Abonnee verklaart uitdrukkelijk dat hij in dat verband de nodige maatregelen zal nemen opdat dergelijke situaties worden vermeden.
5.2. ADHEMAR ADVOCATEN heeft het recht om het toegestane gebruikersaantal te controleren. De Abonnee werkt hieraan ten volle mee.
5.3. In geval van onjuiste opgave van het aantal van of de identiteit van de Eindgebruikers, kan ADHEMAR ADVOCATEN onmiddellijk een einde stellen aan de Overeenkomst ten laste van de Abonnee. De Abonnee zal in ieder geval de meerprijs t.a.v. het aanvankelijk omschreven aantal Eindgebruikers en het werkelijke aantal Eindgebruikers, verschuldigd zijn, dit over de door de hele tijdsperiode tijdens dewelke geen correcte opgave was gedaan. Dit geldt onverminderd het recht van ADHEMAR ADVOCATEN om iedere hogere schade verbonden aan de ontbinding van de Overeenkomst wegens fout van de Abonnee, te vorderen.
5.4. De Abonnee zal ADHEMAR ADVOCATEN onmiddellijk verwittigen van de wijzigingen van het aantal Eindgebruikers evenals van de wijzigingen van de identiteit van de Eindgebruikers. De Abonnee is verantwoordelijk voor de geldigheid en actualiteit van de verschafte informatie bij de aanmaak en het beheer van de Accounts van de Eindgebruikers hierbij inbegrepen.
5.5. Iedere Eindgebruiker zal toegang hebben tot het Product via zijn Account.
5.6. De Abonnee is verantwoordelijk voor het naleven van de Overeenkomst door de Eindgebruikers. Elke inbreuk door een van de Eindgebruikers wordt geacht begaan te zijn door de Abonnee.
5.7. ADHEMAR ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om de toegang te ontzeggen, een Account af te sluiten, een deel van de Inhoud te verwijderen of te wijzigen wanneer de Abonnee – of een van de Eindgebruikers onder zijn/haar verantwoordelijkheid – enige bepaling van de Overeenkomst schendt of haar rechten onder deze overeenkomst misbruikt.

Artikel 6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
6.1. ADHEMAR ADVOCATEN neemt geen kennis van de gegevens die door de Eindgebruiker worden ingebracht, tenzij na akkoord van de Abonnee of tenzij dit om technische redenen noodzakelijk is. Eventuele gegevens waarvan ADHEMAR ADVOCATEN kennis zou hebben gekregen, behandelt zij als strikt vertrouwelijk met inachtname en eerbiediging van het beroepsgeheim van de Abonnee.
6.2. De verstrekte gegevens betreffende de Abonnee of de door hem aangeduide Eindgebruikers worden opgenomen in het bestand van ADHEMAR ADVOCATEN. Deze gegevens zullen slechts gebruikt worden in het kader van de contractuele relatie tussen de Abonnee en ADHEMAR ADVOCATEN.
6.3. De Abonnee en de betrokken Eindgebruiker kunnen op ieder ogenblik kosteloos om mededeling en verbetering van hun gegevens vragen.
6.4. De Overeenkomst dient te worden gelezen in combinatie met de verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de cookie policy die toegankelijk zijn op www.omgevingsplatform.be
6.5. De Abonnee draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van de Eindgebruikers en zal dienaangaande ADHEMAR ADVOCATEN volledig vrijwaren.

Artikel 7. Prijs
7.1. De prijs is deze zoals op het aanbod vermeld, maar kan naar aanleiding van iedere verlenging van de Overeenkomst worden herzien indien en voor zover de voorgenomen prijswijziging wordt meegedeeld minstens 2 maanden voor de start van de nieuwe periode van vaste duur.
7.2. De prijzen worden opgegeven in EUR en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief valt ten laste van de Abonnee.
7.3. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

Artikel 8. Vertraging bij de levering van het Product
8.1. Ingeval van vertraging in de toegang tot de Inhoud kan de Abonnee, voor zover de vertraging niet toe te schrijven is aan onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van ADHEMAR ADVOCATEN, ADHEMAR ADVOCATEN per aangetekend schrijven in gebreke stellen om de Overeenkomst uit te voeren.
8.2. Bij gebreke van ADHEMAR ADVOCATEN om hieraan te voldoen binnen de drie weken na dit aangetekend schrijven zal de Abonnee het recht hebben de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden bij aangetekend schrijven. In dit geval heeft de Abonnee enkel recht op terugbetaling van het reeds door hem betaalde bedrag voor de lopende duurtijd van de Overeenkomst (één jaar).

Artikel 9. Facturatie
9.1. De Abonnee dient zijn BTW-nummer aan te geven op het bestelformulier. ADHEMAR ADVOCATEN heeft het recht om de bestelling op te schorten indien de informatie niet meegedeeld zou worden of wanneer het doorgegeven nummer onvolledig of onjuist zou blijken.
9.2. De Abonnee verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik en de ontvangst van elektronische facturen die hem worden toegezonden per e-mail.
9.3. ADHEMAR ADVOCATEN mag meteen factureren voor de hele duurtijd van de Overeenkomst bij het begin van de toepasselijke periode. Eén en ander gebeurt aan de dan geldende prijs.

Artikel 10. Betaling en sanctieregeling
10.1. De prijs is betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum. De Abonnee en de Eindgebruikers hebben slechts toegang tot het Product nadat de betaling door ADHEMAR ADVOCATEN werd ontvangen
10.2. De betalingen kunnen uitsluitend gedaan worden door middel van overschrijving (desgevallend mits gebruik van creditcards). ADHEMAR ADVOCATEN behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van de bestelling van de ontvangst van de betaling te laten afhangen.
10.3. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 500 EUR, wat overeenkomt met de hinder die ADHEMAR ADVOCATEN aldus ondergaat en met de administratiekosten in dit verband, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door ADHEMAR ADVOCATEN aangestelde raadsman.
10.4. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsinterest verschuldigd, berekend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties of enige opvolgende of vervangende wetgeving.
10.5. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld voor wat de Abonnee betreft en doet elke betalingsfaciliteit voor de toekomst automatisch vervallen.
10.6. Zowel bij gehele als bij gedeeltelijke laattijdige betaling zijn de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld in dit artikel verschuldigd.
10.7. In geval van betwisting moet de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 14 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven. Ieder protest via andere weg of buiten deze termijn gedaan, wordt geacht niet gedaan geweest te zijn.
10.8. Protesten schorten de betalingsverplichtingen niet op.
10.9. Bij niet-betaling op de vervaldag of bij niet-nakoming van enige contractuele verplichting, heeft ADHEMAR ADVOCATEN het recht om:
a) hetzij éénzijdig de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen zonder dat dit voor de Abonnee aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht voor ADHEMAR ADVOCATEN om schadevergoeding te vorderen;
b) hetzij de Overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht voor ADHEMAR ADVOCATEN om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Waarborgen
11.1. Indien het vertrouwen van ADHEMAR ADVOCATEN in de kredietwaardigheid van de Abonnee geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Abonnee en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Abonnee aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt ADHEMAR ADVOCATEN zich het recht voor van de Abonnee geschikte waarborgen te eisen.
11.2. Indien de Abonnee weigert hierop in te gaan, behoudt ADHEMAR ADVOCATEN zich het recht voor de toegang tot het Product (en dus tot de Website) te schorsen. De prijs voor de bedoelde periodes van schorsing blijft wel verschuldigd door de Abonnee.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Elk geval van overmacht bevrijdt ADHEMAR ADVOCATEN van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Abonnee aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. ADHEMAR ADVOCATEN heeft dan het recht om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande melding als ontbonden te aanzien.
12.2. In voorkomend geval kan ADHEMAR ADVOCATEN de uitvoering van de Overeenkomst ook tijdelijk opschorten zolang de overmacht duurt en zolang redelijkerwijs nodig is om daarna de normale dienstverlening opnieuw te hervatten.
12.3. Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, epidemie, (ernstige) ziekte, overstroming of enige andere natuurramp, overval, enige tekortkoming of handeling van derden, inclusief leveranciers, en uitzonderlijke verkeershinder.

Artikel 13. Duur van de Overeenkomst en van de Licentie
13.1. De Overeenkomst wordt behoudens uitdrukkelijk afwijkende vermelding in de bijzondere voorwaarden aangegaan voor een bepaalde duur van één jaar. Iedere Licentie toegekend in het kader van de Overeenkomst heeft dezelfde duurtijd als deze Overeenkomst, ook al wordt die Licentie slechts in de loop van het betreffende jaar genomen of geactiveerd.
13.2. Indien de Overeenkomst van bepaalde duur niet minstens één maand voor het verstrijken van de overeengekomen einddatum werd opgezegd, zal, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, aangenomen worden dat Partijen ermee ingestemd hebben dat de Overeenkomst verlengd wordt met eenzelfde termijn als de oorspronkelijke en tegen dezelfde voorwaarden als oorspronkelijk overeengekomen, tenzij een wijziging van de prijs is aangekondigd, in welk geval de nieuwe prijs zal gelden. Een eventuele opzegging wordt per aangetekende brief meegedeeld op het adres van de maatschappelijke zetel van ADHEMAR ADVOCATEN.
13.3. De Abonnee blijft steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode, ook in geval van een eventuele schriftelijke opzegging door ADHEMAR ADVOCATEN of de Abonnee.
13.4. Worden Licenties verleend aan een groep Eindgebruikers, dan beschikken de leden daarvan slechts over een gebruiksrecht zolang zij deel uitmaken van deze groep. Bij splitsing of ontbinding van de groep, treden Partijen in overleg over aan wie de Overeenkomst zal worden overgedragen en/of wie de Overeenkomst verderzet, inclusief de betreffende Licenties.
13.5. Indien de Abonnee tijdens de duur van de Overeenkomst het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord, stopzetting van betalingen of protest of indien zij insolvabel wordt of het geheel of een substantieel gedeelte van haar activa overdraagt, behoudt ADHEMAR ADVOCATEN zich het recht voor om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder ingebrekestelling en zonder enige opzeggingstermijn.

Artikel 14. Middelenverbintenis en aansprakelijkheid
14.1. Alle verbintenissen van ADHEMAR ADVOCATEN zijn in principe middelenverbintenissen. ADHEMAR ADVOCATEN verricht alle redelijke inspanningen om de toegang tot en het goed functioneren van de Website en dus toegang tot de Inhoud te verzekeren. ADHEMAR ADVOCATEN verricht alle redelijke inspanningen om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden. De Abonnee begrijpt en aanvaardt dat de Website omwille van technische redenen, in het bijzonder in geval van bijwerking of onderhoud, tijdelijk ontoegankelijk gemaakt kunnen worden.
14.2. De Abonnee is verantwoordelijk voor de beveiliging en de vertrouwelijkheid van zijn Accounts, terminals, wachtwoorden en zijn verbinding. De Abonnee is verantwoordelijk voor elke activiteit die verricht wordt vanaf of via één van zijn Accounts. De Abonnee is verantwoordelijk voor het installeren van alle nodige anti-virusprogramma’s en voor het regelmatig updaten daarvan.
14.3. ADHEMAR ADVOCATEN kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien schade voortvloeit uit een gebrekkige werking van de computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, etc.) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, fouten in de systemen, toepassingssoftware, etc.).
14.4. Elke aansprakelijkheid in hoofde van ADHEMAR ADVOCATEN vervalt indien de Abonnee de aanwijzingen niet heeft opgevolgd, indien het Product niet oordeelkundig werd behandeld of indien het Product werd gewijzigd. De Abonnee is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de in het Product besloten gegevens. De Abonnee verbindt zich ertoe zichzelf tegen mogelijke verliezen te beveiligen door regelmatig correcte veiligheidskopieën te nemen van zijn programma- en gegevensbestanden, en deze op hun deugdelijkheid te controleren.
14.5. ADHEMAR ADVOCATEN kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van ADHEMAR ADVOCATEN of haar aangestelden zou bewezen worden en slechts in de mate dat haar aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.
14.6. Indien de aansprakelijkheid van ADHEMAR ADVOCATEN bewezen zou zijn, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade, het verlies aan cliënteel, verlies aan data, onbeschikbaarheid van data of enige stijging van de algemene kosten.
14.7. Indien de aansprakelijkheid van ADHEMAR ADVOCATEN bewezen wordt, zal haar gehoudenheid beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid, hetgeen in ieder geval beperkt is tot een maximum van 5.000.000,00 EUR.
14.8. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ADHEMAR ADVOCATEN en haar leveranciers en/of partners het feitelijke bedrag overschrijden dat werd betaald voor het Product waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien.
14.9. ADHEMAR ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor schade aan derden en dient de Abonnee niet te vrijwaren.
14.10. ADHEMAR ADVOCATEN kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet-naleven van deze Overeenkomst door de Abonnee en ook niet voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Abonnee of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
14.11. ADHEMAR ADVOCATEN zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de aanschaffingskosten voor vervangende diensten.
14.12. ADHEMAR ADVOCATEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet (tijdige) verlening van de Licentie op het Product.
14.13. ADHEMAR ADVOCATEN kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht als beschreven in deze Overeenkomst.
14.14. Het Product kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. ADHEMAR ADVOCATEN oefent geen controle uit op die websites van derden. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks in een Product houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege ADHEMAR ADVOCATEN in. ADHEMAR ADVOCATEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van die websites en voor enige schade die de Abonnee lijdt als gevolg van de aanwezigheid van een hyperlink naar of de inhoud van die websites of van het feit dat de Abonnee afgaat op het bestaan of de vermeende volledigheid of juistheid van die websites.
14.15. ADHEMAR ADVOCATEN stelt alles in het werk opdat de Inhoud kwaliteitsvol en correct is. Hoewel zij dit tot een minimum probeert te beperken, zijn fouten evenwel niet uit te sluiten. ADHEMAR ADVOCATEN kan dan ook geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor schade die de Abonnee lijdt doordat de verschafte informatie afgekort, misleidend, onvolledig, onjuist of achterhaald zou zijn.
14.16. ADHEMAR ADVOCATEN is m.b.t. het Product geen advocaat die een specifiek dossier van de Abonnee of van de Eindgebruiker behandelt. De Inhoud en ieder deel ervan moet altijd geïnterpreteerd en/of toegepast worden door een vakman in de materie. De Abonnee dient die informatieve inhoud kritisch en professioneel te benaderen.
14.17. ADHEMAR ADVOCATEN is niet aansprakelijk in geval de computerconfiguratie van de Abonnee niet afgestemd is (hardware en software) op de Website of enig onderdeel ervan. De Abonnee dient zich voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling naar behoren te informeren aangaande de verenigbaarheid van de hardware of de software met de Website.

Artikel 15. Intellectuele eigendom en verboden gebruik
15.1. De Abonnee verbindt zich ertoe om de eigendoms- en de intellectuele rechten van ADHEMAR ADVOCATEN op de Inhoud of enig deel daarvan en/of de Website niet te schenden. De Abonnee verbindt zich eveneens om maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de eerbiediging van de rechten van ADHEMAR ADVOCATEN door de Eindgebruikers en enige andere persoon waarvoor hij instaat te verzekeren.
15.2. Alles wat op de Website toegankelijk is, de samenstelling en de indeling ervan wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van ADHEMAR ADVOCATEN.
15.3. ADHEMAR ADVOCATEN behoudt de exclusieve eigendom van alle rechten verbonden aan de Website of enig onderdeel daarvan.
15.4. Enkel de opvraging, gedeeltelijk en selectief, van gegevens met het oog op het afdrukken ervan op papier of de uitvoer, gedeeltelijk en selectief, van gegevens op een elektronische drager op niet permanente wijze, zijn binnen de grenzen van het normaal gebruik en voor het uitsluitend gebruik door de Abonnee toegestaan.
15.5. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ADHEMAR ADVOCATEN, mag de Abonnee in geen enkel geval de Website, in haar geheel dan wel gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overmaken, overdragen, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, vertalen, decompileren, demonteren, ontsleutelen, er een afgeleide van maken, herverpakken, verzenden, publiceren, verhuren, verwijderen, er een licentie op verlenen, ze overdragen, verkopen, ongeacht de drager of het middel, of die op welke manier dan ook uitbaten. Elk gebruik van software dat het mogelijk maakt de Websites van ADHEMAR ADVOCATEN, geheel of gedeeltelijk, al dan niet automatisch, te overlopen, screenen, kopiëren en/of uit te pakken, is strikt verboden.
15.6. De terbeschikkingstelling van het Product mag enkel plaatsvinden met het oog op het intern gebruik van het Product door de Abonnee. Uitsluitend personen die bij de Abonnee (als zelfstandige, werknemer, stagiair, interim, of op enige andere manier zowel op permanente, tijdelijke, vol- of deeltijdse basis) werkzaam zijn kunnen als Eindgebruiker worden aangewezen en bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de Abonnee verkregen Licenties.
15.7. Alle andere vormen van gebruik zijn slechts toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van ADHEMAR ADVOCATEN.
15.8. Voor zover technisch mogelijk en door ADHEMAR ADVOCATEN voorzien, mag de Abonnee voor zijn eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van het Product maken en/of het Product geheel of gedeeltelijk afdrukken of downloaden. De Abonnee mag in geen geval mededelingen die op het Product of enig onderdeel ervan vermeld worden, verwijderen.
15.9. Bovenvermelde bepalingen gelden ook voor de broncodes, de technische documentatie, de helpteksten en de eventuele gebruikershandleidingen van het Product.
15.10. Indien de Abonnee enige bepaling van dit artikel overtreedt zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van ADHEMAR ADVOCATEN, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 5.000,00 EUR per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van ADHEMAR ADVOCATEN om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.
15.11. In elk van de gevallen die dit artikel beoogt, maakt de tekortkoming van de Abonnee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een einde aan de Overeenkomst. De eventueel door de Abonnee betaalde bedragen worden niet terugbetaald, ook niet voor de rest van de lopende duurtijd van de Overeenkomst.

Artikel 16. Geen herroepingsrecht
16.1. Het aanbod van ADHEMAR ADVOCATEN is slechts gericht op personen die geen Consument zijn.
16.2. De Abonnee beschikt in geen geval over enig herroepingsrecht, zelfs niet indien de aankoop gesloten is online of buiten de verkoopruimten van ADHEMAR ADVOCATEN.

Artikel 17. Geschillenregeling
17.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken en hoven bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.
17.2. Het Belgisch recht is, met uitsluiting van elk ander recht van toepassing op elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van de Overeenkomst.
17.3. Partijen zullen altijd trachten om elk geschil dat ontstaan is uit de interpretatie of uitvoering van de Overeenkomst, via onderhandelingen op te lossen. In voorkomend geval kan er op vraag van een van de Partijen een bemiddelingsvergadering georganiseerd worden in aanwezigheid van een erkend commercieel bemiddelaar, gekozen in onderling akkoord. Het gaat daarbij echter niet om een verplichte basisvoorwaarde voor elke gerechtelijke procedure.