PRIVACYVERKLARING ADHEMAR ADVOCATEN

1 Waarom deze privacyverklaring?

ADHEMAR ADVOCATEN hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Met deze Privacyverklaring wil ADHEMAR ADVOCATEN de betrokkene, namelijk de natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens gegevens worden verwerkt en die direct of indirect kan hierop kan geïdentificeerd worden (hierna de “Gebruiker”) van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de Gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.
Het is mogelijk dat onze privacyverklaring in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

ADHEMAR ADVOCATEN CVBA (hierna “ADHEMAR ADVOCATEN” of “wij”)
Kempische Steenweg 303 bus 40
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0546.819.484

E-mail: mail@adhemar-advocaten.be
Telefoon: +32 (0)11 711 990

ADHEMAR ADVOCATEN is verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens.

3 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

ADHEMAR ADVOCATEN verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan u hier terugvinden:

• uw IP-adres
• uw voor-en/of achternaam
• uw adresgegevens
• uw mailadres
• uw geslacht
• uw locatiegegevens
• uw bankrekeningnummer
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u te abonneren, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ADHEMAR ADVOCATEN verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@adhemar-advocaten.be.

4 Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

ADHEMAR ADVOCATEN verzamelt uw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van het platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
– De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
– Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de Gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
– Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
– De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
– Marketing doeleinden;
Bij een bezoek aan de website van ADHEMAR ADVOCATEN worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van ADHEMAR ADVOCATEN bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan ADHEMAR ADVOCATEN en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt ADHEMAR ADVOCATEN zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen ADHEMAR ADVOCATEN. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. ADHEMAR ADVOCATEN heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Met ondernemingen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5 Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookie Statement.
Als u de website van ADHEMAR ADVOCATEN wilt consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Hoe u cookies kan uitschakelen, staat te lezen in ons Cookie Statement. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6 Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

ADHEMAR ADVOCATEN verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:
– Uw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring verzameld en verwerkt.
– Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
– Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit nodig of nuttig is voor de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring.
De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal ADHEMAR ADVOCATEN onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@adhemar-advocaten.be.

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Indien u uw identiteit bewijst, beschikt u over een recht om van ADHEMAR ADVOCATEN uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer ADHEMAR ADVOCATEN uw gegevens verwerkt, hebt u bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kan uitoefenen overeenkomstig de Verordening. Indien u uw recht op inzage wenst te gebruiken, zal ADHEMAR ADVOCATEN hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via mail@adhemar-advocaten.be
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in het gebruikersprofiel. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan ADHEMAR ADVOCATEN. ADHEMAR ADVOCATEN zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de Gebruiker.
U hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:
– Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
– Wanneer u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
– Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
– Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
– Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.
ADHEMAR ADVOCATEN beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
– Gedurende de periode die ADHEMAR ADVOCATEN nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
– Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
– Wanneer ADHEMAR ADVOCATEN uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u de persoonsgegevens nodig hebt voor een rechtsvordering;
– Gedurende de periode die ADHEMAR ADVOCATEN nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
U hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. ADHEMAR ADVOCATEN staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij ADHEMAR ADVOCATEN dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.
Indien u wenst om uw recht uit te oefenen, zal ADHEMAR ADVOCATEN hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via mail@adhemar-advocaten.be.

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de aan ADHEMAR ADVOCATEN verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.
Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal ADHEMAR ADVOCATEN hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via mail@adhemar-advocaten.be.

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Daarnaast hebt u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ADHEMAR ADVOCATEN bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit.
Indien u wenst uw recht uit te oefenen, zal ADHEMAR ADVOCATEN hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via mail@adhemar-advocaten.be.

© 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy verklaring en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.